2021.09.09

Szkic walutowy 2021-09-09

RPP bez zaskoczeń. Dziś test siły jastrzębi w EBC.

Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe w Polsce pozostały na niezmienionym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obradowała wczoraj wyjątkowo długo, do godz. 18.00. Główna stopa NBP nadal wynosić będzie 0,1%. W ocenie RPP, podwyższona obecnie inflacja jest przejściowa i obniży się w przyszłym roku, napisano w komunikacie. Podtrzymana została dotychczasowa retoryka dotycząca głównych instrumentów: NBP nadal będzie prowadził skup aktywów, oferował kredyt wekslowy i może stosować interwencje FX.

Według RPP, roczny wskaźnik inflacji w najbliższych miesiącach kształtować się będzie powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Jednocześnie w przyszłym roku, po wygaśnięciu części czynników podwyższających CPI, Rada oczekuje obniżenia się inflacji.

Rada podtrzymała także ocenę perspektyw wzrostu gospodarczego. „Dostępne prognozy wskazują, że w najbliższych kwartałach będzie następowało dalsze ożywienie koniunktury, choć skala i tempo tego ożywienia są obarczone wysoką niepewnością, czytamy w komunikacie po posiedzeniu.

Rada powtórzyła, że NBP może stosować interwencje walutowe, a tempo ożywienia w kraju będzie uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego. Terminy oraz skala prowadzonych przez NBP działań będą uzależnione od warunków rynkowych.

Rada odnotowała, że ze względu na wciąż obniżoną aktywność gospodarczą oraz niepewność dotyczącą przyszłej koniunktury, główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów, a także sygnalizują utrzymanie luźnej polityki pieniężnej w przyszłości.

Na dziś na godz. 15.00 zaplanowano konferencję prasową prezesa NBP A. Glapińskiego ze stacjonarnym udziałem mediów. Będzie to pierwsza konferencja prezesa NBP z bezpośrednim udziałem dziennikarzy od 4 marca 2020 r. Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP zaplanowano na 6 X.

Dziś natomiast obradował będzie Europejski Bank Centralny, na którym może zapaść decyzja o obniżeniu miesięcznych zakupów obligacji w ramach programu PEPP (obecnie 80 mld EUR/mies.). Ale nie ogólnej kwoty przeznaczonej na zakupy (1,85 bln EUR), a jest to kluczowa informacja dla rynków. Stopy procentowe z pewnością nie ulegną zmianie (depozytowa nadal -0,5 proc.).