Polityka prywatności

 1.     Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Domwaluty.pl sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

2.     Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których Domwaluty.pl sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Domwaluty.pl sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskał z innych źródeł. Domwaluty.pl sp. z o.o. realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach.

3.     Kto jest administratorem danych?

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia RODO, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, jest:

Domwaluty.pl Sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. Pańskiej 73, 00-834 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000387702, o kapitale zakładowym (kapitale wpłaconym w całości) w wysokości 1.000.000 PLN, NIP 527-265-65-04, REGON 142962306.

Bycie administratorem oznacza, że Domwaluty.pl sp. z o.o. ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

Kontakt do administratora danych we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może następować pod adresem: krzysztof.tomczynski@domwaluty.pl

4.     Zgodność z prawem, przejrzystość, rzetelność

Domwaluty.pl sp. z o.o. poprzez portal domwaluty.pl, w oparciu o regulamin, przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy,     a także przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu administruje i tworzy bazę danych osobowych Użytkowników – Klientów Domwaluty.pl sp. z o.o.

Domwaluty.pl sp. z o.o. przetwarza dane Użytkowników zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

5.     Zabezpieczenia

Dbając o ochronę prywatności danych Użytkowników portali administrowanych przez Domwaluty.pl sp. z o.o., Domwaluty.pl sp. z o.o. wykorzystuje odpowiednie zabezpieczenia i środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych, w szczególności:

 • zabezpiecza przed przetwarzaniem danych Użytkowników z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
 • zabezpiecza dane Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • zabezpiecza dane Użytkowników przed utratą (zapewnia integralność danych);
 • udziela dostęp do bazy danych osobom upoważnionym do ich przetwarzania tylko w kwestiach i stopniu zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Platformy.

6.     Cele przetwarzania danych, minimalizacja przetwarzania danych

Domawaluty.pl sp. z o.o. przetwarza dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług Użytkownikom oraz oferowania im nowych produktów i usług.

Dane zgromadzone w bazie danych przetwarzane są w następujących celach:

 • wykonywania transakcji walutowych oraz innych usług świadczonych dla Użytkowników;
 • kontaktowania się z Użytkownikami drogą telefoniczną, mailową oraz poprzez sms, w ramach wykonywania transakcji walutowych oraz innych usług świadczonych dla Użytkowników;
 • weryfikacji prawidłowości zgromadzonych danych przez Użytkowników oraz weryfikacji rozmówcy w kontaktach telefonicznych;
 • dostarczania Użytkownikom informacji o spółce Domwaluty.pl sp. z o.o. oraz jej usługach;
 • księgowych.

Domwaluty.pl sp. z o.o. w celach statystycznych, demograficznych oraz w celu zapewnienia prawidłowej administracji serwerów wykorzystuje adresy IP pozyskiwane w trakcie połączeń internetowych z Platformą.

7.     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Klient Domwaluty.pl sp. z o.o. poprzez dobrowolną akceptacje zapisów regulaminu upoważnia Domwaluty.pl sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowego funkcjonowania Platformy i innych usług świadczonych przez Domwaluty.pl sp. z o.o.  Dobrowolna akceptacja regulaminu jest warunkiem niezbędnym do zawierania transakcji wymiany walut oraz innych usług świadczonych przez Domwaluty.pl sp. z o.o.

Przetwarzanie danych bez zgody Użytkowników może nastąpić wyłącznie w sytuacjach dozwolonych przepisami prawa.

8.     Obowiązki informacyjne

Domwaluty.pl sp. z o.o. spełnia swoje obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia RODO zarówno w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osób, których dane dotyczą, jak i w przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą niezbędne informacje są przekazywane w procesie rejestracji Użytkownika lub przyjmowania zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym.

9.     Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do:

 • wglądu w swoje dane osobowe oraz żądania modyfikacji danych osobowych w wypadku, gdy są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych, z wyjątkiem danych wykorzystywanych zgodnie z ordynacją podatkową do celów księgowych lub na podstawie innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – usunięcie danych powoduje niemożność świadczenia usług przez Domwaluty.pl sp. z o.o.
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
 • żądania przeniesienia danych osobowych poprzez ich udostępnienie w powszechnie używanym formacie umożliwiającym ich przesłanie do innego administratora.

Realizacja praw Użytkowników następuje poprzez kontakt mailowy na adres wskazany w punkcie 3 niniejszej Polityki.

10.  Poufność danych, udostępnianie danych

Domwaluty.pl sp. z o.o. udostępnia dane osobowe Użytkowników podmiotom działającym na jego zlecenie w zakresie usług informatycznych i marketingowych wyłącznie po zobowiązaniu tych podmiotów do zachowania ich poufności oraz po prawidłowym powierzeniu przetwarzania tych danych zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

Domwaluty.pl sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w celu wykorzystania na potrzeby tych podmiotów niezwiązane z usługami świadczonymi na rzecz Domwaluty.pl sp. z o.o.

Poza przypadkami wskazanymi w punkcie 7. Domwaluty.pl sp. z o.o. udostępnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie uprawnionym podmiotom i organom.

11.  Polityka ciasteczek

Zasady wykorzystania ciasteczek („cookies”) przez Domwaluty.pl sp. z o.o. określa odrębna Polityka ciasteczek dostępna na stronie internetowej www.domwaluty.pl.