Regulamin

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

 Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013 roku.

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE I OŚWIADCZENIA

Platforma Domwaluty.pl (dalej jako Platforma) to serwis internetowy dostępny pod adresem: www.domwaluty.pl, który stanowi własność, jest prowadzony i administrowany przez Domwaluty.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pańskiej 73 w Warszawie, kod pocztowy 00-834, NIP 527-265-65-04, REGON 142 962 306, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000387702 (dalej jako Operator).

Celem Platformy jest umożliwienie Klientom szybkiej wymiany Walut obcych.
Operator świadczy za pośrednictwem Platformy usługi polegające na wymianie Walut obcych pod warunkiem uprzedniego zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa z Operatorem uważana jest za zawartą po prawidłowym zakończeniu procesu rejestracji Klienta, w tym po zaakceptowaniu przez niego treści Regulaminu oraz treści Polityki Prywatności.
Z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Platformy mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Klient jest zobowiązany do składania przy każdym logowaniu oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Ze względu na regulacje ustawy z 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe oraz ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Klient nie ma możliwości korzystania z usług świadczonych przez Operatora anonimowo. Klient oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym, a także że wszelkie środki pieniężne, które będzie wysyłał do Operatora, pochodzą z legalnych źródeł, a dokonując Transakcji na Platformie Klient nie narusza obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W razie, gdy powyższe oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych danych, jak również z powodu naruszenia przepisów prawa.

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania do Platformy treści o charakterze bezprawnym.
Operator oświadcza, iż funkcjonowanie Platformy jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe, ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na sposób i zakres funkcjonowania oraz świadczenia usług za pośrednictwem Platformy, Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian w treści Regulaminu w celu dostosowania jego brzmienia do przepisów obowiązującego prawa.

§ 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zarejestrowana na Platformie i dokonująca transakcji wymiany Walut obcych.
Profil – wirtualne konto prowadzone na Platformie, przypisane tylko i wyłącznie do danego Klienta; Profil służy do przeprowadzania transakcji wymiany Walut obcych, uwidaczniania historii Transakcji oraz ewentualnych zwrotnych wypłat: PLN na konto bankowe Klienta, zdefiniowane w Platformie jako Konto PLN lub środków w walucie obcej na konto zdefiniowane w Platformie jako Konto walutowe.
Konto PLN – konto złotowe należące do Klienta, z którego Klient dokonuje przelewu środków w PLN na wskazane konto Operatora lub na które przekazywane są środki w PLN po dokonaniu ich wymiany z Waluty obcej. Klient na prawo zmieniać w dowolnym momencie numer tego konta.
Konto walutowe – konto należące do Klienta, na które przekazywane są środki w walucie obcej po dokonaniu ich wymiany z PLN lub z którego Klient dokonuje przelewu środków w walucie obcej na wskazane Konto walutowe Operatora. Dopuszcza się, że właścicielem wskazanego Konta walutowego w Platformie będzie osoba trzecia, np. konto dedykowane do obsługi kredytu lub innego rodzaju zobowiązania zaciągniętego przez Klienta lub używane do wymiany handlowej (import/export).

Transakcja – wymiana PLN na Walutę obcą określoną przez Klienta, bądź Waluty obcej na PLN, lub wymiana krzyżowa Waluty obcej na Walutę obcą.

Realizacja Transakcji – realizacja przez Platformę przelewu po otrzymaniu środków od Klienta; za realizację przelewu uważa się moment obciążenia konta Operatora.

Waluta obca – waluta inna niż PLN, określona przez Klienta, która podlega obsłudze przez Platformę. Walutą obcą może być EUR, USD, CHF, GBP, RUB, TRY, SEK, JPY, AUD, CAD, DKK, NOK, CZK, HUF i RON.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY REJESTRACJI

W celu korzystania z Platformy Klient powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:

 • komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
 • system operacyjny Windows (9x, 2000, XP lub nowszy), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer – wersja min.7, Mozilla Firefox – wersja min.3.6, Opera – wersja min.11, Chrome – wersja min.10), obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikację Java Script i pliki cookie,
 • łącze z siecią Internet,
 • w celu odczytywania plików z potwierdzeniami Transakcji oraz faktur konieczne jest posiadanie programu odczytującego pliki w formacie PDF (np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader, dostępny pod adresem http://get.adobe.com/reader/, który Klient powinien zainstalować we własnym zakresie).

Aby dokonać prawidłowej rejestracji Klient powinien:

a)     w zakładce „Ustawienia Profilu” wprowadzić następujące dane:

 • imię,
 • nazwisko,
 • seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu),
 • ulica,
 • kod pocztowy,
 • miejscowość,
 • telefon,
 • adres e-mail,
 • numery Kont PLN,
 • numery Kont walutowych.

b)     w zakładce „Twój kredyt” wprowadzić następujące dane:

 • nazwa kredytu,
 • nazwa banku,
 • kwota kredytu,
 • data zaciągnięcia kredytu (miesiąc i rok),
 • dzień spłaty kredytu,
 • liczba rat kredytu,
 • wysokość raty w walucie,
 • numer Konta walutowego do spłaty kredytu,
 • numery Kont PLN.

c)     zaakceptować Regulamin Platformy Domwaluty.pl oraz Politykę Prywatności,

d)     w przypadku osoby prawnej w zakładce „Ustawienia Profilu” Klient powinien wprowadzić następujące dane:

 • nazwa firmy,
 • NIP,
 • Status prawny,
 • REGON,
 • ulica,
 • kod pocztowy,
 • miejscowość,
 • kraj,
 • telefon,
 • adres e-mail,
 • numery Kont PLN,
 • numery Kont walutowych,
 • beneficjent rzeczywisty.
 • Dane osoby upoważnionej do zawierania transakcji walutowych w imieniu firmy (analogiczne do osoby fizycznej w § 3 a)

e)     zaakceptować link aktywujący, wysłany drogą elektroniczną (e-mail).

§ 4. PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

1. Transakcje

1.1. Platforma dokonuje Transakcji zleconych przez Klientów we wszystkie Dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00 (tryb dzienny) oraz 18:00 – 8:00 (tryb nocny).

1.2. Klient może dokonać zmiany rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonuje Transakcji na Platformie.

1.3. Minimalną kwotą podlegającą wymianie jest 100 jednostek Waluty obcej.

1.4. W przypadku, gdy Klient chce dokonać Transakcji o wartości dziennej przewyższającej równowartość w złotych polskich kwoty 15.000 EUR lub chce dokonać Transakcji do lub w imieniu osoby trzeciej, zobowiązany jest do dostarczenia na żądanie Operatora dodatkowych informacji, kopii dokumentów lub deklaracji. Operator uprawniony jest do żądania tych informacji, gdy maksymalna dzienna wartość Transakcji nie przekracza równowartości kwoty 15.000 EUR wyrażonej w polskich złotych przeliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu dokonania Transakcji, jednakże okoliczności wskazują, że Transakcje te są ze sobą powiązane i zostały podzielone na Transakcje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również w przypadku, gdy okoliczności wskazują, że Transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.

Przy transakcjach przekraczających równowartość w złotych polskich kwoty 15.000 EUR Klient ma prawo do kontaktu telefonicznego z Operatorem w celu negocjacji warunków transakcji.

1.5. Klient zobowiązany jest do złożenia przy każdym zleceniu Transakcji oświadczenia, że stroną Transakcji nie jest osoba trzecia lub wskazania osoby trzeciej.

1.6. Klient jest zobligowany do stosowania instrukcji wypełniania danych przelewu, zawartej na podsumowaniu transakcji w Panelu Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego uzupełnienia pól: Tytuł przelewu, Numer rachunku Odbiorcy i Dane rachunku Odbiorcy. Operator nie odpowiada za błędy, opóźnienia lub brak realizacji transakcji w przypadkach w których Klient nie stosuje się do instrukcji wypełniania danych przelewu do Platformy.

2. Sposoby zawierania Transakcji:

2.1. Klient posiada Konto PLN oraz Konto walutowe w tym samym banku, w którym rachunki posiada Operator.

Transakcje odbywają się w czasie rzeczywistym. Klient logując się do Platformy, widzi aktualny kurs wymiany Waluty obcej. Po zatwierdzeniu kursu wymiany Klient ma 6 minut na przelew odpowiedniej ilości PLN ze swojego Konta PLN albo odpowiedniej ilości środków w walucie obcej ze swojego Konta walutowego. Dane do przelewu dostępne są na e-mailowym potwierdzeniu zawarcia transakcji oraz w Historii transakcji. Platforma po rozpoznaniu wpływu na konto bankowe, dokonuje przelewu określonej przez Klienta ilości Waluty obcej na jego Konto walutowe albo określonej przez Klienta ilości PLN na jego Konto PLN. Czas Realizacji Transakcji nie powinien przekroczyć 60 minut i jest zależny od natężenia liczby Transakcji. Operator dołoży wszelkich starań, aby czas Realizacji Transakcji był jak najkrótszy.

2.2. Klient posiada konta bankowe w PLN oraz Walucie obcej w innych bankach, niż te, w których rachunki posiada Operator.

Czas realizacji transakcji jest zmienny i zależny od takich czynników jak: godzina wykonania przelewu, godziny księgowania przelewów zewnętrznych w danym banku oraz innych czynników. Przybliżony czas realizacji transakcji oraz jej koszt dostępne są w zakładkach: Przelewy oraz Czas realizacji. Po zatwierdzeniu kursu wymiany Klient ma 6 minut na przelew odpowiedniej ilości PLN ze swojego Konta PLN albo odpowiedniej ilości środków w walucie obcej. Platforma po rozpoznaniu wpływu na konto bankowe, dokonuje przelewu określonej przez Klienta ilości Waluty obcej albo PLN na odpowiedni rachunek, wskazany przez Klienta przy Zleceniu transakcji. Każdorazowo Klient może zostać poproszony telefonicznie lub mailowo o wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia przelewu na rzecz Domwaluty.pl, celem weryfikacji i potwierdzenia transakcji.

2.3. Zlecenie stałe

W celu usprawnienia zakupu Walut obcych na stałe i określone cele, Klient może zdefiniować na Platformie zlecenie stałe regularnego zakupu Walut obcych na Platformie. W tym celu Klient powinien zdefiniować takie zlecenie w swoim Profilu określając:

 • wysokość kwoty Transakcji w walucie obcej,
 • okres zlecenia.

Po zdefiniowaniu powyższych parametrów Platforma określi, jaką kwotę środków w PLN Klient powinien zlecić jako zlecenie stałe w banku prowadzącym Konto PLN na rzecz zakupu na Platformie zdefiniowanej kwoty w Walucie obcej. Kwota w PLN, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie wynikiem następującego algorytmu:

(zdefiniowana przez Klienta kwota w Walucie obcej) x (kurs danej Waluty obcej określony na Platformie w chwili definiowania Zlecenia stałego) x (współczynnik X)

Wysokość współczynnika X jest zależna od zmienności kursów danej Waluty obcej i ma na celu zapewnienie marginesu bezpieczeństwa, tak, aby ilość przelewanych środków w PLN była zawsze wystarczająca do zawarcia zdefiniowanej Transakcji. Operator ustala współczynnik X na podstawie notowań Walut obcych wymienialnych na Platformie względem PLN, z minimum 6 ostatnich miesięcy. Poddawane są analizie maksymalne wahania kursów rynkowych pomiędzy dniami roboczymi. Współczynnik X będzie równał się co najmniej wartości maksymalnych wahań kursów Walut obcych (ryzyko wzrostu kursu Waluty obcej), tak aby wyeliminować ryzyko braku wystarczającej ilości PLN na zakup Waluty obcej w wysokości uprzednio zadeklarowanej. Współczynnik X stanowi stałą wartość, publikowaną w zakładce Zlecenie Stałe. Operator będzie dokonywał korekty współczynnika X w przypadku, gdyby pasmo wahań kursów w ciągu ostatnich 30 dni roboczych przekroczyło wartość współczynnika X. Operator gromadzi notowania Walut obcych wymienianych na Platformie oraz dokonuje analizy tych wahań na bieżąco. W przypadku, gdy zmienność na rynkach walutowych zmieni się, współczynnik X zostanie automatycznie dopasowany. Wartość współczynnika X będzie zawsze podawana w wiadomości przesyłanej na podany przez Klienta, w toku procedury rejestracji, adres poczty elektronicznej, zawierającej sugerowaną wartość środków w PLN, jakie powinny zostać zabezpieczone przez Klienta w ramach zlecenia stałego.

Na etapie tworzenia zlecenia stałego, Klient ma możliwość wyboru rodzaju transakcji: „ze zwrotem resztówki” lub „bez zwrotu resztówki”. Przy realizacji transakcji ze zwrotem resztówki, nadpłata wynikająca z różnicy pomiędzy kursem rzeczywistym, po którym zawarta była transakcja kupna waluty, a średnim kursem uwzględnionym we współczynniku X, zostanie zwrócona w PLN na rachunek PLN Klienta. W przypadku realizacji transakcji bez zwrotu resztówki, Platforma zakupi walutę za całą kwotę PLN przelaną na rachunek Operatora, tym samym na rachunku walutowym Klienta powstanie nadpłata w stosunku do zobowiązań wynikających z harmonogramu wpłat.

Klient jest zobligowany stosować instrukcję konfiguracji zlecenia stałego na swoim rachunku PLN, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego uzupełnienia pól: tytuł transakcji i numer rachunku odbiorcy. Operator nie odpowiada za błędy, opóźnienia lub brak realizacji transakcji w przypadkach w których Klient nie zastosował się do instrukcji konfiguracji zlecenia stałego.

2.4. Zasady postępowania w przypadku przelania kwoty przekraczającej ilość środków niezbędnych do realizacji Transakcji.

W przypadku gdy kwota przelanych środków na rzecz Operatora jest większa aniżeli wynika to ze złożonego zlecenia, Platforma zakupi wskazaną w zleceniu ilość Waluty obcej lub PLN, a pozostałe środki przeleje z powrotem na rachunek Klienta przypisany przez Klienta do Zlecenia.

2.5. Zasady postępowania w przypadku przelania niewystarczającej ilości środków do realizacji Transakcji

W przypadku, gdy ilość PLN lub Waluty obcej, jaką Klient przelał na konto Operatora na poczet danej Transakcji jest niższa, niż wymagana, nastąpi zakup tylko takiej ilości PLN lub Waluty obcej, na jaką wystarczy środków przelanych przez Klienta. Operator zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego kontaktu z Klientem, celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i różnicy pomiędzy deklarowaną, a rzeczywistą kwotą zaksięgowaną na rachunku Operatora oraz ustalenia dalszego postępowania.

2.6. Zasady postępowania w przypadku przelania kwoty niezbędnej do realizacji Transakcji po czasie 6 minut od momentu zaakceptowania kursu i potwierdzenia zlecenia transakcji.

Z uwagi na zmienność kursu w ciągu dnia na rynkach walutowych (Platforma wyznacza kurs co 30 – 60 sekund) możliwa jest sytuacja, kiedy na skutek opóźnień lub awarii w działaniu systemów bankowych lub opóźnienia po stronie Klienta przelew PLN lub walutowy przychodzący od Klienta w jednym z banków obsługiwanych przez Platformę zostaje zaksięgowany i rozpoznany po czasie 6 minut od momentu zaakceptowania kursu i potwierdzenia zlecenia transakcji. W takiej sytuacji Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji transakcji lub telefonicznego kontaktu z Klientem, podczas którego ustalone zostanie dalsze postępowanie i/lub renegocjacja szczegółów zlecenia.

2.6.1. W przypadku zaakceptowania przez Klienta kursu obowiązującego na Platformie oraz ilości PLN lub Waluty obcej do wymiany, zostanie wykonana Transakcja. W przypadku powstania nadwyżki, kwota nadwyżki zostaje przelana z powrotem na Konto PLN lub Konto walutowe Klienta.

2.6.2. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta warunków Transakcji całość kwoty przelanej od Klienta zostaje przelana z powrotem na Konto PLN lub Konto walutowe Klienta. Zwrot zostanie dokonany w czasie rzeczywistym w przypadku, gdy Klient posiada Konto PLN lub Konto walutowe w tym samym banku co jeden z banków obsługiwanych przez Platformę, w przeciwnym przypadku, możliwie w tym samym dniu roboczym.

2.6.3. W przypadku, kiedy do godziny 18:00 danego dnia roboczego, w którym wpłynęły środki w PLN lub w walucie obcej od Klienta, nie zostanie nawiązany kontakt telefoniczny między Klientem a Operatorem (zarówno ze strony Operatora jak i Klienta), całość kwoty przelanej od Klienta zostaje przelana z powrotem na Konto PLN lub Konto walutowe Klienta. Zwrot zostanie dokonany w czasie rzeczywistym w przypadku, gdy Klient posiada Konto PLN lub Konto walutowe w tym samym banku co jeden z banków obsługiwanych przez Platformę, w przeciwnym przypadku, możliwie w tym samym dniu roboczym.

2.7. Zasady postępowania w przypadku odstąpienia Klienta od realizacji Transakcji.

Klient zobowiązuje się do pokrycia straty wynikającej z realizacji transakcji odwrotnej, która stanowi różnicę pomiędzy transakcją kupna/sprzedaży zleconej przez Klienta, a transakcją odwrotną, jednakże nie większą niż 5% wartości Transakcji.

2.8. Zasady postępowania w przypadku zawarcia transakcji wymiany walut w trybie nocnym (w godz. 18.00 – 8.00 kolejnego dnia roboczego oraz w weekendy i święta).

Transakcje wymiany walut zawarte w tzw. trybie nocnym trafiają do koszyka zleceń i są realizowane w pierwszej kolejności, w pierwszym dniu roboczym po zawarciu transakcji. Operatora obowiązuje kurs wymiany zaakceptowany przy zawarciu Transakcji.

§ 5. OPŁATY

Klient nie jest zobowiązany do ponoszenia opłat za przelewy w PLN oraz przelewy walutowe o ile Konto PLN lub Konto walutowe będzie prowadzone w jednym z banków obsługiwanych przez Platformę oraz bank nie nalicza opłat za przelewy wewnętrzne. W przypadku przelewu walutowego do banku nie obsługiwanego przez Platformę, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przelewu walutowego, a kwota środków, jakie Klient zobowiązany jest przelać, zostanie automatycznie powiększona o koszt przelewu walutowego, zgodnie z tabelą opłat i prowizji, dostępną na stronie internetowej Platformy oraz podaną do wiadomości Klienta przy zlecaniu danej Transakcji.
Klient jest zobowiązany do ponoszenia opłat za zwrot przelewu w PLN oraz w walucie obcej w przypadku, gdy zwrot ten nastąpi z winy Klienta.

W przypadku wystąpienia opłaty bankowej za otrzymanie przelewu walutowego od Klienta, koszty te oraz koszt przelewu walutowego zostaną odliczone od wartości przelewu na Konto PLN Klienta, bądź środków w Walucie obcej, jakie zostaną wysłane przez Operatora w przypadku wycofania się Klienta z Transakcji (§4 pkt 2.6.2) lub braku kontaktu z Klientem (§4 pkt 2.6.3).

Platforma nie ponosi odpowiedzialności oraz kosztów za księgowanie przychodzących przelewów walutowych na rachunku Klienta.

§ 6. POTWIERDZENIA TRANSAKCJI

Operator jest zobowiązany do dostarczania Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas procedury rejestracji dowodu kupna lub sprzedaży Waluty obcej dla każdej Transakcji dokonanej za pośrednictwem Platformy. Akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na wystawianie i dostarczanie mu dowodów kupna lub sprzedaży Waluty obcej drogą elektroniczną.

Na żądanie Klienta zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@domwaluty.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 378 33 48 lub listownie na adres Operatora, dowód kupna lub sprzedaży Waluty obcej dostarczany będzie w formie rachunku, na zasadach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 24 września 2004 roku w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych.. Akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na wystawianie i dostarczanie mu rachunków zawarcia transakcji drogą elektroniczną.

Klient może w każdym momencie cofnąć akceptację wystawiania dowodów kupna lub sprzedaży Waluty obcej w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@domwaluty.pl lub listownie na adres Operatora. W przypadku takim Operator traci prawo do przesyłania temu Klientowi dowodów kupna lub sprzedaży Waluty obcej (w tym rachunków) w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od Klienta o cofnięciu akceptacji, chyba że strony uzgodnią inny termin utraty tego prawa, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
Za przesłanie dowodów w formie papierowej, Operator pobiera dodatkową opłatę w wysokości 5zł. W przypadku takim opłata doliczana jest każdorazowo do wartości Transakcji

§ 7. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Operator zobowiązuje się do zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO),ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Klientów z Platformy jest Operator.

Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, stosuje się postanowienia Polityki Prywatności oraz przepisy Rozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

Klient Domwaluty.pl sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualniania swoich danych osobowych w sytuacji, gdy uległy one zmianie.

Klient Domwaluty.pl sp. z o.o. poprzez dobrowolną zgodę upoważnia Domwaluty.pl sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowego funkcjonowania Platformy, serwisów i usług świadczonych przez Domwaluty.pl sp. z o.o. Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawierania transakcji wymiany waluty oraz innych usług świadczonych przez Domwaluty.pl sp. z o.o.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, jednak jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Operatora i jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy zgodnie z § 9.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

Operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Transakcji lub jej wstrzymania w następujących wypadkach:

 • w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • w razie zaistnienia czynników zewnętrznych, niezależnych od Operatora, za które nie ponosi on odpowiedzialności, w tym siły wyższej, awarii elektronicznych systemów bankowych (zarówno po stronie Platformy, jak i Klienta), systemów serwerowych (zarówno po stronie Platformy, jak i Klienta) itd.,
 • w razie wykrycia działania Klienta na szkodę Operatora lub szkodę innych Klientów,
 • w przypadku łamania przez Klienta postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

Operator niezwłocznie poinformuje Klienta o odmowie realizacji Transakcji lub jej wstrzymaniu w formie wiadomości e-mail i sms, przesłanych na adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego podane przez Klienta podczas procedury rejestracji.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wobec Klienta.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szybkość przesyłania danych oraz skutki ograniczeń technicznych wynikających z właściwości łącz transmisyjnych lub innych urządzeń wykorzystywanych w związku z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy,
 • brak transmisji lub błędy transmisji danych wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Operatora i Klienta,
 • szkody poniesione przez Klienta z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta, w szczególności w razie wysłania przez Klienta przelewu na inny rachunek, niż wskazany przez Operatora, błędnego skonfigurowania przez Klienta rachunku bankowego, jak również w przypadku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim danych dotyczących Klienta, umożliwiających korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.

§ 9. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Klient ma prawo do rozwiązania w każdym czasie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu winno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@domwaluty.pl lub listownie na adres Operatora.

Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu winno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta w toku procedury rejestracji.

Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w razie naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.

W okresie wypowiedzenia Operator dokona zamknięcia wszelkich rozliczeń z Klientem; zlecenia złożone wcześniej przez Klienta, które nie zostały zrealizowane, zostaną anulowane.

§ 10. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Operatorem a Klientem, strony będą dążyć do jego polubownego rozstrzygnięcia. Jeżeli strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia na drodze polubownej, wówczas w przypadku, gdy Klient jest przedsiębiorcą, spór zostanie poddany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Operatora, a w przypadku, gdy Klient jest konsumentem – przez sąd powszechny właściwy na zasadach ogólnych.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku, gdy:

 • na Konto PLN lub Konto walutowe Klienta przekazana zostanie kwota przewyższająca wartość Transakcji, Klient – po otrzymaniu stosownego zawiadomienia poprzez wiadomość e-mail przesłaną na podany przez niego, w toku procedury rejestracji, adres poczty elektronicznej lub telefonicznie, wraz ze wskazaniem przyczyny błędu – jest zobowiązany zwrócić kwotę nadpłaty najpóźniej do końca następnego dnia roboczego od momentu otrzymania stosownego zawiadomienia,
 • na Konto PLN lub Konto walutowe Klienta przekazana zostanie kwota niższa niż wartość Transakcji, Operator jest zobowiązany dopłacić brakującą kwotę najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, o ile podniesione przez Klienta roszczenie jest zasadne,

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Platformy www.domwaluty.pl. O każdorazowej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Operatora poprzez pop-up informacyjny dostępny po zalogowaniu w Panelu Klienta. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji na ww.. stronie internetowej Platformy. W razie braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

W celu złożenia reklamacji Klient powinien przesłać e-mail na adres: biuro@domwaluty.pl. W treści wiadomości e-mail należy opisać powód reklamacji. Operator ustosunkuje się do reklamacji w przeciągu 10 dni roboczych od otrzymania wiadomości.

Wszelkie materiały składające się na Platformę lub w niej zawarte, w szczególności teksty, logotypy, grafiki, zdjęcia i oprogramowanie, należą do Operatora i są prawnie chronione. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych ustawowo, nie mogą być one kopiowane, zmieniane lub poddane ponownej dystrybucji dla celów komercyjnych lub prywatnych bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2013 roku.