2019.04.15

Szkic walutowy 2019-04-15

Stabilny rating Polski od S&P

Agencja Standard&Poor’s utrzymała ocenę kredytową Polski dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej na poziomie „A-„ oraz stabilną perspektywę. W ocenie S&P, realnie rosnące wynagrodzenia, publiczne inwestycje z funduszy europejskich oraz stymulacja budżetowa powinna utrzymać solidny wzrost PKB w tym roku. Agencja wskazuje na rosnące ryzyka zewnętrzne, wśród których wymienia spowolnienie gospodarcze w Niemczech, oczekuje jednak, że w 2019 r. polski PKB wzrośnie o 4,0 proc.  stymulowany przez wzrost wydatków fiskalnych. Agencja wskazała, że może w przyszłości podnieść ocenę Polski, jeśli wzrost realnych dochodów nadal będzie przewyższał wzrost dochodów u kluczowych partnerów handlowych bez tworzenia nierównowagi zewnętrznej. Innym scenariuszem jest zanotowanie przez rząd nadwyżek budżetowych, prowadzących do obniżenia długu publicznego w ujęciu realnym. Podwyżka możliwa jest również w sytuacji, gdy projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych doprowadzi, jak zakłada rząd, do wzrostu prywatnych oszczędności, zmniejszając rządowe zobowiązania emerytalne. To kluczowa sprawa w kontekście starzenia się społeczeństwa i obniżającego się odsetka ludności w wieku produkcyjnym.

Z kolei obniżenie ratingu może mieć miejsce, jeśli efektywność w ściąganiu podatków znacząco się obniży, albo jeśli szybki wzrost zarobków będzie prowadził do wzrostu deficytu na rachunku obrotów bieżący, co spowoduje spadek konkurencyjności. W ocenie S&P zróżnicowana gospodarka, wykształcona siła robocza, członkostwo w UE, kontrolowany poziomu długu oraz pojemny rynek wewnętrzny to czynniki oddziałujące w kierunku podtrzymania ratingu. Zdaniem analityków agencji, średni nominalny 7 proc. wzrost wynagrodzeń nie powinien pogorszyć konkurencyjności, ponieważ są obecnie relatywnie niskie, na poziomie 30 proc. strefy euro. Jako konsekwencję stymulacji fiskalnej rządu S&P przewiduje wzrost deficytu do poziomu 1,5 proc. PKB w 2019 r. oraz do 2,6 proc. w 2020 r., w porównaniu do 0,5 proc. w 2018 r.