FB

Oszczędzaj nawet do 15000zł

Zimowe Szalenstwo

REGULAMIN PROMOCJI „ZIMOWE SZALEŃSTWO WALUTOWE”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „ZIMOWE SZALEŃSTWO WALUTOWE” zwanej dalej „Promocją” jest spółka DomWaluty.pl Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73, NIP 5272656504, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387702, REGON 14296230600000, e-mail: biuro@domwaluty.pl, numer telefonu: +48 22 378 33 48 o kapitale zakładowym 1 000 000 zł w całości wpłaconym (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „ZIMOWE SZALEŃSTWO WALUTOWE”.

3. Promocja będzie trwała od 08.01.2018  g. 8:00 do 28.02.2018 g. 18:00 („Okres Promocji”)

4. Organizator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo w każdym momencie trwania Promocji do jej wcześniejszego zakończenia  lub całkowitego odwołania bez konieczności informowania i podawania przyczyn.

5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji ZIMOWE SZALEŃSTWO WALUTOWE

6. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://domwaluty.pl/zimowe-szalenstwo/ oraz w siedzibie Organizatora (,,Siedziba”)

 

§ 2

DEFINICJE

 

1. Konto Klienta – zarejestrowany użytkownik serwisu Domwaluty.pl posiadający aktywne konto transakcyjne.

2. Uczestnik Promocji – wyselekcjonowany przez Organizatora użytkownik posiadający Konto Klienta, biorący udział w Promocji.

3. Okres Promocji – okres określony w § 1 pkt. 3 niniejszego regulaminu.

4. Marża różnica między Kursem Kupna a Rynkowym Kursem Kupna oraz różnica między Rynkowym Kursem Sprzedaży a Kursem Sprzedaży odpowiednio dla poszczególnych walut obsługiwanych na platformie wymiany walut Domwaluty.pl

5. Kurs Kupna – kurs kupna odpowiedniej waluty na platformie wymiany walut Domwaluty.pl

6. Kurs Sprzedaży – kurs sprzedaży odpowiedniej waluty na platformie wymiany walut Domwaluty.pl

7. Rynkowy Kurs Kupna– kurs kupna odpowiedniej waluty według notowań międzybankowego rynku walutowego.

8. Rynkowy Kurs Sprzedaży– kurs sprzedaży odpowiedniej waluty według notowań międzybankowego rynku walutowego.

9. Rabat - wyrażona w punktach procentowych wartość obniżenia Marży.

10. Siedziba – siedziba Organizatora, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa

 

§3

WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być wyselekcjonowany przez Organizatora użytkownik serwisu Domwaluty.pl który w Okresie Promocji posiada aktywne Konto Klienta oraz skutecznie dokona transakcji wymiany walutowej.

2. Uczestnik Promocji ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.domwaluty.pl lub pod numerem telefonu (022) 378 33 48.

3. Każdy Uczestnik Promocji otrzyma Rabat w wysokości 50 % dla wszystkich walut oferowanych na platformie wymiany walut Domwaluty.pl.

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

5. Uczestnik Promocji jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu

6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

 

§4

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji „ZIMOWE SZALEŃSTWO WALUTOWE”.

2. Uczestnicy Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać pisemnie na adres Domwaluty.pl,   ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa z dopiskiem Promocja „ZIMOWE SZALEŃSTWO WALUTOWE” oraz drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@domwaluty.pl.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny.

8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.01.2018 g. 8:00.

Obsługujemy: